CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003

Czynnik chemiczny CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-chloro-3-dimetyloaminopropan w toluenie > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichlorobenzen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichloroetan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas octowy lodowaty 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Aceton 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetonitryl 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas acetylo-ß-merkaptoizomasłowy 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Akrylonitryl 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Wodorotlenek amonu, 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Benzen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzyna (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Chlorek benzoilu 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Octan butylu 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Disiarczek węgla 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Smoła węglowa 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Cykloheksanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyloamina 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyloformamid 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimetyloformamid 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etanol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
3-aminokrotonian etylu 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas mrówkowy, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Benzyna 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Aldehyd glutarowy, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Heksan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas chlorowodorowy, stężony 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas fluorowodorowy, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bromowodór, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fluorowodór 3,0, bezwodny 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Izopropyloamina 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nafta 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Metanol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyloetyloketon 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyloizobutyloketon 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Chlorek metylenu 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Metakrylan metylu 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Kwas azotowy, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobenzen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas nadoctowy, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Tetrachloroetylen 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenol 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propionitryl 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pirydyna 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Zasada chinuklidynowa w roztworze zawierającym toluen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1000 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Wodorotlenek sodu, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Styren 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kwas siarkowy, 95% 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrotiofen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Toluen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trichloroetylen 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trietyloamina 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ksylen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Chloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Eter dietylowy 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Octan etylu 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nie zalecane Ochrona przed rozpryskami Średni stopień ochrony Wysoki stopień ochrony
Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz pochodzących z nich danych szacunkowych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.