GJENNOMTRENGNINGSTIDER I HENHOLD TIL EN374-3:200

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
GJENNOMTRENGNINGSTIDER I HENHOLD TIL EN374-3:2003 (MINUTTER)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Ikke anbefalt Sprutbeskyttelse Middels beskyttelse Høy beskyttelse
Tallene i ovennevnte tabell er enten basert på resultatene fra laboratorietester utført på hanskens håndflate eller basert på ekstrapolering på grunnlag av resultatene fra laboratorietestene. Disse testene blir utført i henhold til standard testmetoder som ikke nødvendigvis gjenspeiler alle forhold i de forskjellige bruksområdene. Fordi Ansell ikke har detaljert kjennskap til, eller kontroll over forholdene i sluttbruken må all data kun ansees som veiledende og Ansell fraskriver seg derfor ethvert ansvar.